Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i kujawsko - pomorskiego.

 Pod pojęciem "opiekun" rozumie się: rodzica, współmałżonka, rodzeństwo, dziecko lub inną osobę z najblizszego otoczenia osoby niepełnosprawnej sprawującej na co dzień opiekę nad tą osobą.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie ANKIETY REKRUTACYJNEJ w siedzibie realizatora projektu.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH FORMA WSPARCIA:
 • 1. Warsztaty integrująco - motywujące (Zajęcia z trenterem, wyjazdowe i stacjonarne).
 • 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne (w środowisku Uczestnika) oraz wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty).
Rekrutacja trwa od 06 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY! W związku z dużym zaiteresowaniem rekrutacja do projektu kończy się w środę o godz. 10.00.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. Warsztaty integrująco - motywujące

 • Warsztaty wyjazdowe - zapewniamy bezpłatnie:
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów, nocleg w hotelu w atrakcyjnej miejscowości, całodzienne wyżywienie, dojazd.
 • W programie m.in.
 • "Niepełnosprawność: czym jest? Co daje? Co zabiera?", "Odetchnij aby obdarować innych, komfort i relaks", "Skąd brać siłę i energię do działania?", "Jak być asystentem w procesie poszukiwania pracy dla podopiecznego?", "Jak opracować bilans umiejętności i możliwości podopiecznego?".
 • Kontynuacją warsztatów wyjazdowych będą warsztaty stacjonarne.
 • W programie m.in.
 • "Czego pragniesz dla swojego podopiecznego?", "Jak widzisz przyszłość swojego podopiecznego?", "Co możesz od niego dostać?", "W czym możesz na niego liczyć?", "Realcje w rodzinie", "Jak kształtuje się seksualność osób niepełnosprawnych?", "Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych?", "Jak rozmawiać z podopiecznym o zachowaniach seksualnych?".

 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne

 • Konsultacje te będą okazją do uzyskania wsparcia podczas wprowadzania zmian w konkretnych okolicznościach.
 • Konsultacje będą prowadzone w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika. Będą one również okazją do kontaktu i przeprowadzenia rozmów z niepełnosprawnymi podopiecznymi i zdiagnozowania ich głównych problemów.
 • Zapewniamy wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU na warsztaty W RAMACH PROJEKTU „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco - aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRO

Informacje wstępne:

 • 1.Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
 • 2. Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 4. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
 • 3.Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
 • 3. Refundacji podlegają koszty: udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
 • 4. Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 • 5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od PFRON).
 • 6. Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)zalacznik1.pdf

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

§ 1. Postanowienia ogólne:

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco – aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, zwanym dalej Organizatorem.
 • 2. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • 4. Projekt realizowany jest w terminie od 06 maja2013 r. do 30 listopada 2013 r.
 • 5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: - Psychologiczne warsztaty motywująco – integrujące (wyjazdowe i stacjonarne); - Psychologiczne konsultacje indywidualne w środowisku Uczestnika; - Wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznymi w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach (przewidziane dla 50% Uczestników) oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestników na warsztaty (przewidziane dla 30% Uczestników). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.
 • 6. Regulamin określa: - warunki uczestnictwa w projekcie, - zasady rekrutacji, - zasady organizacyjne, - zasady uczestnictwa w projekcie, - zasady monitoringu Uczestników warsztatów, - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 • 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Jestem przekonana, że zdobyłam dużo wiedzy, o której nie miałam żadnego pojęcia. Będę mile wspominała te chwile, a przede wszystkim Panią psycholog, która świetnie zorganizowała warsztaty. Cieszę się, że będę mogła dalej w nich uczestniczyć i zdobywać wiedzę. Dziękuję za miło spędzony czas i wspaniałą grupę uczestników”

„Pani psycholog włożyła kawał fajnej pracy, który umożliwił nam wypocząć, podzielić się swoimi doświadczenia jako rodziców i opiekunów. Udzieliła nam wielu porad związanych z tematem warsztatów. Zajęcia indywidualne były bardzo pomocne i myślę, że dały mi dużo do myślenia i nakreślania nowych szlaków w pracy opiekuna.”

„Wyjazd integracyjny dał mi dużo pięknych chwil wypoczynku i miłego relaksu. Poznałam tu wielu fajnych, młodych ludzi. Rozmowy na szkoleniu były bardzo pomocne, natomiast Pani psycholog wykazywała się ogromną wiedzą. Szkolenie było tematycznie bardzo wyczerpujące.”