Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z polskim prawem każdy człowiek w chwili uzyskania pełnoletniości (tj. ukończenia 18 lat) zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Z założenia jest więc zdolny do kierowania swoim postępowaniem, w tym do dokonywania czynności kształtujących jego prawa i obowiązki. Małoletni którzy ukończą 13 rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie ważność dokonanej przez nich czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu swoim prawem zależna jest od zgody przedstawiciela ustawowego. Co do zasady czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna, jednak w przypadku gdy osoba taka zawarła umowę uznawaną za powszechnie zawieraną w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warunki i zasady przyznawania oraz wypłacania świadczeń rodzinnych reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255). Zgodnie z jej przepisami można ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych w postaci:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • świadczenia opiekuńczego: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,
  • zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu, posłowie zawiesili obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Czyli sytuacji, gdy relacja długu publicznego do PKB jest większa od 50 proc. a nie przekraczająca 55 proc. Przekroczenie tego progu oznaczało, że w projekcie budżetu na 2014 rok relacja deficytu do dochodów nie mogła być wyższa niż w budżecie z roku 2013. Przepis zostaje zawieszony na 2013 rok.

Upraszczając, zawieszono procedurę wymuszającą na Ministrze Finansów uchwalenia budżetu na 2014 rok z mniejszym długiem niż w roku obecnym. Progi ostrożnościowe zapisane w ustawie o finansach publicznych stanowią realizację artykułu 216 ust. 5 Konstytucji RP, którego powstanie spowodowane była doświadczeniami ostatnich lat PRL. zatem każdy z progów stanowi kolejną zaporę do 60% długu w relacji do PKB, swoiste autoograniczenie systemu przed nadmiernym zadłużaniem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Turnus rehabilitacyjny skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku. Celem organizowania turnusów rehabilitacyjnych jest poza poprawą sprawności psychofizycznej także rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, takich jak: nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, wspieranie i pomoc w realizacji i rozwijaniu zainteresowań.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co do zasady pisma sądowe w sprawach cywilnych – m.in. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia – podlegają opłacie sądowej. Jeśli nie opłacimy pisma podlegającego opłacie, sąd nie podejmie żadnych czynności. Co jednak zrobić, gdy nie stać nas na poniesienie kosztów sprawy sądowej? Wówczas możemy ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

W pierwszej części artykułu zajmiemy się pojęciem kosztów sądowych i poznamy różnicę pomiędzy „kosztami sądowymi” a „kosztami procesu”. Wyjaśnimy również, od jakich kosztów możemy uzyskać zwolnienie, a od jakich nie. W drugiej części artykułu zajmiemy się procedurą ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych.