ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU na warsztaty W RAMACH PROJEKTU „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco - aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRO

Informacje wstępne:

  • 1.Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
  • 2. Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 4. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
  • 3.Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
  • 3. Refundacji podlegają koszty: udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
  • 4. Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
  • 5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od PFRON).
  • 6. Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)zalacznik1.pdf

„Jestem przekonana, że zdobyłam dużo wiedzy, o której nie miałam żadnego pojęcia. Będę mile wspominała te chwile, a przede wszystkim Panią psycholog, która świetnie zorganizowała warsztaty. Cieszę się, że będę mogła dalej w nich uczestniczyć i zdobywać wiedzę. Dziękuję za miło spędzony czas i wspaniałą grupę uczestników”

„Pani psycholog włożyła kawał fajnej pracy, który umożliwił nam wypocząć, podzielić się swoimi doświadczenia jako rodziców i opiekunów. Udzieliła nam wielu porad związanych z tematem warsztatów. Zajęcia indywidualne były bardzo pomocne i myślę, że dały mi dużo do myślenia i nakreślania nowych szlaków w pracy opiekuna.”

„Wyjazd integracyjny dał mi dużo pięknych chwil wypoczynku i miłego relaksu. Poznałam tu wielu fajnych, młodych ludzi. Rozmowy na szkoleniu były bardzo pomocne, natomiast Pani psycholog wykazywała się ogromną wiedzą. Szkolenie było tematycznie bardzo wyczerpujące.”

Szanowni Uczestnicy projektu „Otworzyć nowe drogi…” - Uprzejmie informujemy, że rozdanie certyfikatów ukończenia udziału w projekcie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 12.00 w świetlicy integracyjnej KSON.

Kolejnym etapem projektu "Otworzyć Nowe Drogi" są stacjonarne warsztaty psychologiczne. Podczas odbywających się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 32-godzinnych spotkań uczestnicy przyswoją niezbędne w procesie opieki umiejętności interpersonalne, poznają praktyczne metody radzenia sobie z codziennymi problemami życiowymi, a także zyskają możliwość pogłębienia wglądu w istotę swoich relacji z podopiecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzą również analizę zasobów wewnętrznych podopiecznych osób niepełnosprawnych oraz opracują skuteczne modele realizacji ich celów życiowych. Opiekunowie zostaną również zapoznani z zagadnieniem rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych oraz zyskają wiedzę, w jaki sposób poprawić jakość życia swojego oraz podopiecznych. Warsztaty są prowadzone przez psycholog Maję Kozłowską, w oparciu o jej autorski program, powstały na podstawie pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Ostatnim etapem programu będą indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone w środowisku domowym uczestników. Ich celem jest udzielenie wsparcia opiekunom w procesie wprowadzania zmian oraz stosowaniu nabytych umiejętności, a także diagnoza podstawowych problemów osób niepełnosprawnych.

1. 17 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

2. 18 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

3. 19 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

4. 23 lipiec 2013 r. godz. 9.00 - 12.00

5. 24 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

6. 25 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

7. 26 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 15.00

8. 27 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

Szanowni Uczestnicy projektu „Senior na czasie…” - Uprzejmie informujemy, że rozdanie certyfikatów ukończenia udziału w projekcie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 12.00 w świetlicy integracyjnej KSON.